PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI
IV etap edukacyjny
ZAKRES ROZSZERZONY

Analiza i interpretacja tekstów kultury (podstawa). Uczeń zna teksty literackie i inne teksty kultury wskazane przez nauczyciela.

1. Wstępne rozpoznanie. Uczeń:

 1. prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki;
 2. określa problematykę utworu;
 3. rozpoznaje konwencję literacką (stałe pojawianie się danego literackiego rozwiązania w obrębie pewnego historycznie określonego zbioru utworów).

2. Analiza. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

 1. wskazuje związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym i poznawczym);
 2. dostrzega przemiany konwencji i praktykę ich łączenia (synkretyzm konwencji i gatunków);
 3. rozpoznaje aluzje literackie i symbole kulturowe (np. biblijne, romantyczne) oraz ich funkcję ideową i kompozycyjną, a także znaki tradycji, np. antycznej, judaistycznej, chrześcijańskiej, staropolskiej;
 4. dostrzega w czytanych utworach: parodię, parafrazę i trawestację, wskazuje ich wzorce tekstowe;
 5. rozpoznaje i charakteryzuje styl utworu, np. wiersza renesansowego, barokowego, klasycystycznego, romantycznego.

3. Interpretacja. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:  

 1. dostrzega i komentuje estetyczne wartości utworu literackiego;
 2. przeprowadza interpretację porównawczą utworów literackich;
 3. w interpretacji eseju i felietonu wykorzystuje wiedzę o ich cechach gatunkowych;
 4. konfrontuje tekst literacki z innymi tekstami kultury np. plastycznymi, teatralnymi, filmowymi.