Zakres wiedzy obowiązujący do 2025 dla uczniów szkół ponadpodstawowych


 


1. Podstawowe zasady budowy i funkcjonowania organizmu człowieka. Uczeń:

 1. rozpoznaje tkanki zwierzęce na preparacie mikroskopowym, na schemacie, mikrofotografii, na podstawie opisu i wykazuje związek ich budowy z pełnioną funkcją;
 2. wykazuje związek budowy narządów z pełnioną przez nie funkcją;
 3. przedstawia powiązania funkcjonalne pomiędzy narządami w obrębie układu;
 4. przedstawia powiązania funkcjonalne pomiędzy układami narządów w obrębie organizmu;
 5. przedstawia mechanizmy warunkujące homeostazę (termoregulacja, osmoregulacja, stałość składu płynów ustrojowych, ciśnienie krwi, rytmy dobowe).


2. Odżywianie się. Uczeń:

 1. przedstawia rolę nieorganicznych i organicznych składników pokarmowych w odżywianiu, w szczególności białek pełnowartościowych i niepełnowartościowych, NNKT, błonnika, witamin;
 2. przedstawia związek budowy odcinków przewodu pokarmowego z pełnioną przez nie funkcją;
 3. przedstawia rolę wydzielin gruczołów i komórek gruczołowych w obróbce pokarmu;
 4. przedstawia proces trawienia poszczególnych składników pokarmowych w przewodzie pokarmowym człowieka; planuje i przeprowadza doświadczenie sprawdzające warunki trawienia skrobi;
 5. wyjaśnia rolę mikrobiomu układu pokarmowego w funkcjonowaniu organizmu;
 6. przedstawia proces wchłaniania poszczególnych produktów trawienia składników pokarmowych w przewodzie pokarmowym;
 7. przedstawia rolę wątroby w przemianach substancji wchłoniętych w przewodzie pokarmowym;
 8. przedstawia rolę ośrodka głodu i sytości w przyjmowaniu pokarmu;
 9. przedstawia zasady racjonalnego żywienia;
 10. przedstawia zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia) i przewiduje ich skutki zdrowotne;
 11. podaje przyczyny (w tym uwarunkowania genetyczne) otyłości oraz sposoby jej profilaktyki;
 12. przedstawia znaczenie badań diagnostycznych (gastroskopia, kolonoskopia, USG, próby wątrobowe, badania krwi i kału) w profilaktyce i leczeniu chorób układu pokarmowego, w tym raka żołądka, raka jelita grubego, zespołów złego wchłaniania, choroby Crohna.


3. Odporność. Uczeń:

 1. rozróżnia odporność wrodzoną (nieswoistą) i nabytą (swoistą) oraz komórkową i humoralną;
 2. opisuje sposoby nabywania odporności swoistej (czynny i bierny);
 3. przedstawia narządy i komórki układu odpornościowego;
 4. przedstawia rolę mediatorów układu odpornościowego w reakcji odpornościowej (białka ostrej fazy, cytokiny);
 5. wyjaśnia, na czym polega zgodność tkankowa i przedstawia jej znaczenie w transplantologii;
 6. wyjaśnia istotę konfliktu serologicznego i przedstawia znaczenie podawania przeciwciał anty-Rh;
 7. analizuje zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego (nadmierna i osłabiona odpowiedź immunologiczna) oraz podaje sytuacje wymagające immunosupresji (przeszczepy, alergie, choroby autoimmunologiczne).


4. Wymiana gazowa i krążenie. Uczeń:

 1. wykazuje związek między budową i funkcją elementów układu oddechowego człowieka;
 2. przedstawia warunki umożliwiające i ułatwiające dyfuzję gazów przez powierzchnię wymiany gazowej płuc;
 3. wyjaśnia mechanizm wentylacji płuc;
 4. opisuje wymianę gazową w tkankach i płucach uwzględniając powinowactwo hemoglobiny do tlenu w różnych warunkach pH i temperatury krwi oraz ciśnienia parcjalnego tlenu w środowisku zewnętrznym; planuje i przeprowadza doświadczenie wykazujące różnice w zawartości dwutlenku węgla w powietrzu wdychanym i wydychanym;
 5. analizuje wpływ czynników zewnętrznych na funkcjonowanie układu oddechowego (tlenek węgla, pyłowe zanieczyszczenie powietrza, dym tytoniowy, smog);
 6. przedstawia znaczenie badań diagnostycznych w profilaktyce chorób układu oddechowego (RTG klatki piersiowej, spirometria, bronchoskopia);
 7. przedstawia rolę krwi w transporcie gazów oddechowych;
 8. wyjaśnia na podstawie schematu proces krzepnięcia krwi;
 9. wykazuje związek między budową i funkcją naczyń krwionośnych;
 10. przedstawia budowę serca oraz krążenie krwi w obiegu płucnym i ustrojowym;
 11. przedstawia automatyzm pracy serca;
 12. wykazuje związek między stylem życia i chorobami układu krążenia (miażdżyca, zawał mięśnia sercowego, choroba wieńcowa serca, nadciśnienie tętnicze, udar, żylaki); przedstawia znaczenie badań diagnostycznych w profilaktyce chorób układu krążenia (EKG, USG serca, angiokardiografia, badanie Holtera, pomiar ciśnienia tętniczego, badania krwi);
 13. przedstawia funkcje elementów układu limfatycznego i przedstawia rolę limfy.


5. Wydalanie i osmoregulacja. Uczeń:

 1. przedstawia związek między budową i funkcją narządów układu moczowego;
 2. przedstawia istotę procesu wydalania oraz wymienia substancje, które są wydalane z organizmu;
 3. określa na podstawie analizy schematu przebiegu cyklu mocznikowego substraty i produkty tego procesu; przedstawia znaczenie tego procesu w utrzymaniu homeostazy organizmu;
 4. przedstawia proces tworzenia moczu oraz wyjaśnia znaczenie regulacji hormonalnej w tym procesie;
 5. analizuje znaczenie badań diagnostycznych w profilaktyce chorób układu moczowego (badania moczu, USG jamy brzusznej, urografia);
 6. przedstawia dializę jako metodę postępowania medycznego przy niewydolności nerek.


6. Regulacja hormonalna. Uczeń:

 1. rozróżnia hormony steroidowe i niesteroidowe;
 2. podaje lokalizacje gruczołów dokrewnych i wymienia hormony przez nie produkowane;
 3. wyjaśnia, w jaki sposób koordynowana jest aktywność układów hormonalnego i nerwowego (nadrzędna rola podwzgórza i przysadki);
 4. wyjaśnia mechanizm sprzężenia zwrotnego ujemnego na osi podwzgórze – przysadka – gruczoł (hormony tarczycy, kory nadnerczy i gonad);
 5. przedstawia antagonistyczne działanie hormonów na przykładzie regulacji poziomu glukozy i wapnia we krwi;
 6. wyjaśnia rolę hormonów w reakcji na stres;
 7. przedstawia rolę hormonów w regulacji wzrostu, tempa metabolizmu i rytmu dobowego;
 8. przedstawia rolę hormonów tkankowych na przykładzie gastryny, erytropoetyny i histaminy;
 9. określa skutki niedoczynności i nadczynności gruczołów dokrewnych.


7. Regulacja nerwowa. Uczeń:

 1. wyjaśnia istotę powstawania i przewodzenia impulsu nerwowego; wykazuje związek między budową neuronu a przewodzeniem impulsu nerwowego;
 2. przedstawia działanie synapsy chemicznej uwzględniając rolę przekaźników chemicznych; podaje przykłady tych neuroprzekaźników;
 3. przedstawia drogę impulsu nerwowego w łuku odruchowym;
 4. porównuje rodzaje odruchów i przedstawia rolę odruchów warunkowych w procesie uczenia się;
 5. przedstawia budowę i funkcje mózgu, rdzenia kręgowego i nerwów;
 6. przedstawia rolę autonomicznego układu nerwowego w utrzymaniu homeostazy oraz podaje lokalizacje ośrodków tego układu;
 7. wyróżnia rodzaje receptorów ze względu na rodzaj odbieranego bodźca; wykazuje związek pomiędzy lokalizacją receptorów w organizmie a pełnioną funkcją;
 8. przedstawia budowę oraz działanie oka i ucha; omawia podstawowe zasady higieny wzroku i słuchu;
 9. przedstawia budowę i rolę zmysłu smaku i węchu;
 10. wykazuje biologiczne znaczenie snu;
 11. wyjaśnia wpływ substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy, na funkcjonowanie organizmu;
 12. przedstawia wybrane choroby układu nerwowego (depresja, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, schizofrenia) oraz znaczenie ich wczesnej diagnostyki dla ograniczenia społecznych skutków tych chorób.


8. Poruszanie się. Uczeń:

 1. rozpoznaje rodzaje kości ze względu na ich kształt (długie, krótkie, płaskie, różnokształtne);
 2. rozpoznaje (na modelu, schemacie, rysunku) rodzaje połączeń kości i określa ich funkcje;
 3. rozpoznaje (na modelu, schemacie, rysunku) kości szkieletu osiowego, obręczy i kończyn;
 4. opisuje współdziałanie mięśni, ścięgien, stawów i kości w ruchu;
 5. przedstawia budowę mięśnia szkieletowego (filamenty aktynowe i miozynowe, miofibrylla, włókno mięśniowe, brzusiec mięśnia);
 6. wyjaśnia na podstawie schematu molekularny mechanizm skurczu mięśnia;
 7. przedstawia sposoby pozyskiwania ATP niezbędnego do skurczu mięśnia;
 8. przedstawia antagonizm i współdziałanie mięśni w wykonywaniu ruchów;
 9. wyjaśnia wpływ odżywiania się (w tym suplementacji) i aktywności fizycznej na rozwój oraz stan kości i mięśni człowieka;
 10. przedstawia wpływ substancji stosowanych w dopingu na organizm człowieka.


9. Skóra i termoregulacja. Uczeń:

 1. wykazuje związek między budową i funkcją skóry;
 2. przedstawia rolę skóry w syntezie prowitaminy D; wykazuje związek nadmiernej ekspozycji na promieniowanie UV z procesem starzenia się skóry oraz zwiększonym ryzykiem wystąpienia chorób i zmian skórnych.


10. Rozmnażanie i rozwój. Uczeń:

 1. przedstawia istotę rozmnażania płciowego;
 2. przedstawia budowę i funkcje narządów układu rozrodczego męskiego i żeńskiego;
 3. analizuje proces gametogenezy i wskazuje podobieństwa oraz różnice w przebiegu powstawania gamet męskich i żeńskich;
 4. przedstawia przebieg cyklu menstruacyjnego, z uwzględnieniem działania hormonów przysadkowych i jajnikowych w jego regulacji;
 5. przedstawia rolę syntetycznych hormonów (progesteronu i estrogenów) w regulacji cyklu menstruacyjnego;
 6. przedstawia przebieg ciąży, z uwzględnieniem funkcji łożyska i błon płodowych; analizuje wpływ czynników wewnętrznych i zewnętrznych na przebieg ciąży; wyjaśnia istotę i znaczenie badań prenatalnych;
 7. przedstawia wybrane choroby układu rozrodczego (rak szyjki macicy, rak jądra, rak jajnika, przerost gruczołu krokowego) oraz znaczenie ich wczesnej diagnostyki;
 8. przedstawia wybrane choroby przenoszone drogą płciową (kiła, rzeżączka, chlamydioza, rzęsistkowica, zakażenia HPV, grzybice narządów płciowych) oraz sposoby ich profilaktyki;
 9. przedstawia etapy ontogenezy, uwzględniając skutki wydłużającego się okresu starości.