Czym jest edukacja domowa?

W sensie prawnym oznacza spełnieniem przez dziecko obowiązku nauki poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej lub inną formą wychowania przedszkolnego i obowiązkiem nauki poza szkołą.

Podstawa prawna:

Warto prześledzić przede wszystkim art 37 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. 2017 poz 59.

Jak to działa?

Rodzice lub Opiekunowie prawni dziecka mogą złożyć wniosek w niniejszej kwestii do dyrektora odpowiednio publicznego lub niepublicznego przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej, do której dziecko zostało przyjęte. Dyrektor danej placówki w drodze decyzji może zezwolić na edukację (spełnienie obowiązku szkolnego) w trybie nauki domowej. Do wniosku o wydanie zezwolenia należy dołączyć:

 • opinię publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej,
 • oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym,
 • zobowiązanie rodziców do przystępowania w każdym roku szkolnym przez dziecko spełniające obowiązek szkolny lub obowiązek nauki do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.


Warto pamiętać:

Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, a także rodzic takiego ucznia, może korzystać ze wsparcia szkoły, obejmującego:

 • prawo uczestniczenia w szkole w zajęciach:
  • dodatkowych do których zalicza się:
   • zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
   • zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
   • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
   • zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
   • zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
   • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
 • zapewnienie dostępu do:
  • bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.
  • pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się w zasobach szkoły –
   w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły;

Rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza
szkołą na podstawie zezwolenia, są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w tym zezwoleniu.

Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą  uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem szkoły.
Egzaminy klasyfikacyjne są przeprowadzane przez szkołę, której dyrektor zezwolił na spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.

Jak możemy pomóc rodzicom w edukacji domowej?

Wsparcie edukacji domowej w ramach naszej Placówki, to kompleksowa oferta dydaktyczna z przedmiotów:

 • matematyka, fizyka;
 • biologia, chemia, geografia;
 • historia, WOS;
 • język polski, język angielski.


Organizacja zajęć:

 • zajęcia organizowane są w trybie spotkań raz w tygodniu po 90 min z wybranego przez rodzica lub opiekuna prawnego, przedmiotu;
 • elastyczne godziny zajęć pozwalają na dopasowanie harmonogramu zajęć do poziomu i możliwości ucznia;
 • głównym celem zajęć jest przygotowanie ucznia do egzaminów kwalifikacyjnych z danego przedmiotu;
 • rozliczenia mają charakter miesięczny;
 • uczeń otrzymuje od nas materiały dydaktyczne, prace domowe - zadawane i sprawdzane.


Cennik jest zależny od wielkości grupy uczniów:

 • zajęcia indywidualne = 40,00 zł
 • zajęcia w grupie 2 - 3 osobowej = 30,00 zł
 • zajęcia w grupie 4- 8 osobowej = 20,00 zł


Zachęcamy również rodziców do skorzystania z oferty zajęć rozwijających zainteresowania ucznia:

 • matematyka 3d
 • warsztaty gry w szachy lub warcaby


Kontakt:

 • Dyrektor - tel: 510 409 035
 • Wicedyrektor - tel: 519 742 669