Dział VI Finansowanie Placówki

§ 98

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Line Progress Grzegorz Malinowski jest finansowana z:

  1. odpłatnej działalności edukacyjnej;

  2. odpłatnego udostępniania sal wykładowych.

  3. odpłatnej działalności edukacyjnej świadczonej na odległość.

§ 99

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Line Progress Grzegorz Malinowski może być finansowana z:

  1. działalności komercyjnej Organu Prowadzącego Placówkę;

  2. w ramach realizowanych projektów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej lub/i innych publicznych instytucji płatniczych.