Dział II Organizacja usług dydaktycznych Placówki


II.1 Kursy stacjonarne

§ 15

1. Zajęcia stacjonarne organizowane są w siedzibie Placówki:


ul. Warszawska 43 lok 206
15 – 062 Białystok

2. Zajęcia stacjonarne mogą być organizowane poza siedzibą placówki jeżeli specyfika kursu lub szkolenia tego wymaga.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 2, Dyrektor ma obowiązek zapewnić uczniom bezpieczne i higieniczne warunki dydaktyczne oraz czuwać nad pełną informacją o miejscu i czasie prowadzenia wybranego kursu lub szkolenia.

§ 16

Do zajęć stacjonarnych realizowanych w ramach Placówki zalicza się prze wszystkim:

 1. kursy maturalne
 2. kursy gimnazjalne
 3. kursy językowe
 4. kursy programowania
 5. kursy komputerowe

Placówka może organizować innego rodzaju kursy i szkolenia jeżeli wynika to z potrzeb rynku lub indywidualnych zapotrzebowań grupy chętnych.

§ 17

Kursy maturalne i gimnazjalne realizowane przez Placówkę odpowiadają standardom egzaminacyjnym wymaganym w danym roku szkolnym.

§ 18

Kursy językowe realizowane przez Placówkę odpowiadają Europejskiemu Systemowi Opisu Kształcenia Językowego.

§ 19

Kursy językowe mogą być organizowane na podstawie autorskich programów dydaktycznych zatwierdzonych przez Dyrektora Placówki lub/i Radę Programową.

§ 20

Kursy programowania organizowane są na podstawie autorskich programów dydaktycznych zatwierdzonych przez Dyrektora Palcówki lub/i Radę Programową.

§ 21

Kursy programowania, o których mowa w § 20, mogą uwzględniać zapotrzebowanie kompetencyjne lokalnych firm programistycznych.

§ 22

Kursy komputerowe organizowane są na podstawie autorskich programów dydaktycznych zatwierdzonych przez Dyrektora Placówki lub/i Radę Programową.

§ 24

Kursy, o których mowa w § 18 – 22 mogą być prowadzone jako kursy kompetencji ogólnych w wymiarze minimum 30 godzin lekcyjnych.

§ 25

Ilość godzin lekcyjnych poszczególnych kursów jest ustalana na podstawie specyfikacji i zakresu zatwierdzonego programu dydaktycznego.

§ 26

Programy dydaktyczne o których mowa w § 25, są podane do publicznej wiadomości na portalu regionalnym.

§ 27

Stacjonarne zajęcia dydaktyczne prowadzone są:

 1. w grupach od 4 do 8 osób;
 2. w grupach od 2 do 3 osób;
 3. w trybie zajęć indywidualnych.

Zajęcia mogą być organizowane w innym trybie, jeżeli wymaga tego specyfika organizowanego kursu lub szkolenia.
Decyzja o organizacji zajęć w innym trybie należy do kompetencji Dyrektora Placówki

II.2 Kursy online (e-learning)

§ 27

Kursy online (e-learning) prowadzone przez Placówkę, rozumiane są jako kształcenie na odległość
z zachowaniem:

 1. dostępu do oprogramowania, które umożliwia synchroniczną i asynchroniczną interakcję
 2. między słuchaczami lub uczestnikami a osobami prowadzącymi zajęcia;
 3. materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do kształcenia prowadzonego
 4. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
 5. bieżąca kontrolę postępów w nauce słuchaczy lub uczestników, weryfikację ich wiedzy,
 6. umiejętności i kompetencji społecznych w formie i terminach ustalonych przez Placówkę;
 7. bieżącą kontrolę aktywności osób prowadzących zajęcia, jeżeli kurs online jest prowadzony w trybie czasu rzeczywistego.  Każdy kurs online uposażony jest w film instruktażowy lub/i instrukcję korzystania z kursu dostępnego poprzez aplikację Symbiont.

§ 28

Lekcja dydaktyczna online lub lekcja w formie wykładu online jest rozumiana jako jednorazowa inicjacja transferu danych w wymiarze 150% wartości rozmiaru pojedynczej lekcji liczonej w megabajtach, z wyłączeniem lekcji prowadzonych w trybie czasu rzeczywistego.

§ 28a

Zajęcia dydaktyczne online prowadzone w trybie czasu rzeczywistego rozumiane są jako transmisja w formie wideo-konferencji.

§ 29

Jeżeli wynika to ze specyfiki kursu online, do danej lekcji Uczniowi mogą zostać udostępnione, na jego żądanie, testy ewaluacyjne, testy sprawdzające, listy zadań do samodzielnego wykonania, sprawdziany ewaluacyjne (obejmujące swoim zakresem więcej niż 1 lekcję), arkusz końcowy dla kursu.

§ 30

Udostępnienie na żądanie, o którym mowa w § 29, rozumie się jako jednorazową inicjację transferu danych w wymiarze 100% wartości rozmiaru dodatkowego elementu liczonego w megabajtach.

§ 31

Kursy online prowadzone przez Placówkę mogą przybierać formę:

 1. Kurs kompetencji ogólnych prowadzony w trybie czasu rzeczywistego (wykładów online) połączonego z koniecznością zaliczenia kursu w trybie zajęć stacjonarnych ciągłych lub jednostkowych.
 2. Kurs organizowany w formie zajęć stacjonarnych ciągłych lub jednostkowych z udostępnieniem na żądanie Ucznia, materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej, w
 3. tym retransmisji wykładów prowadzonych w trybie czasu rzeczywistego.
 4. Kursów prowadzonych w trybie czasu rzeczywistego (wykładów online) połączonego z konsultacjami lub zajęciami (panele dyskusyjne, ćwiczenia) organizowanymi w trybie stacjonarnym ciągłym lub jednostkowym.
 5. Kursów kompetencji ogólnych online z koniecznością zaliczenia kursu w trybie zajęć stacjonarnych ciągłych lub jednostkowych.
 6. Kursów organizowanych w formie zautomatyzowanego procesu dydaktycznego uwzględniającego na żądanie Ucznia inicjację transmisji lekcji wraz z prezentacjami multimedialnymi oraz wybranego przez Ucznia lub/i towarzyszącego lekcji, dodatkowego materiału dydaktycznego.

§ 32

Udostępnienie na żądanie, o którym mowa w § 31, rozumie się jako jednorazową inicjację transferu danych w wymiarze 100% wartości rozmiaru wybranego lub/i towarzyszącego lekcji materiału dydaktycznego lub w wymiarze 150% wartości rozmiaru wybranego wykładu (lekcji) online liczonych w megabajtach.  

II.3 Szkolenia

§ 33

Placówka może organizować szkolenia w celu poszerzenia lub/i uzupełnienia wiedzy osób dorosłych, w trybie stacjonarnym ciągłym, jednostkowym lub/i online.

§ 34

Przepisy w zakresie kursów online stosuje się odpowiednio.

§ 35

Szkolenia mogą być organizacyjne w grupach odpowiadającej specyfice danego szkolenia z uwzględnieniem zapotrzebowań grupy.

§ 36

Jeżeli tematyka i zakres szkolenia wymaga prowadzenia dokumentacji rejestrowej, w tym wydania zaświadczeń, obowiązek prowadzenia dokumentacji spoczywa w kompetencjach Dyrektora Placówki.

§ 37

Jeżeli szkolenie lub kurs wymaga wiedzy specjalistycznej, Dyrektor Placówki może skierować do przeprowadzenia zajęć osobę legitymującą się żądaną wiedzą i umiejętnościami.

II. 4 Inna działalność dydaktyczna Placówki

§ 38

 1. Dyrektor Placówki na wniosek grupy uczniów, rady programowej lub z własnej inicjatywy w porozumieniu z radą programową, może organizować:
 2. seminaria, będące pozaszkolną formą kształcenia o czasie trwania nie krótszym niż 5 godzin zajęć edukacyjnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie lub/i uzupełnienie wiedzy na określony temat, realizowane zgodnie z programem nauczania przyjętym przez Dyrektora Placówki;
 3. kursy umiejętności zawodowych – organizowanych na podstawie § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622);
 4. konkury edukacyjne – skierowane do Uczniów Placówki lub/i konkursów otwartych mających na celu propagowanie wiedzy i postaw społecznych;
 5. Dyrektor Placówki może organizować inne zwyczajowo przyjęte formy zajęć dydaktycznych.