Podstawa programowa dla języka obcego nowożytnego zakłada osiągnięcie w III etapie edukacji niniejszych celów ogólnych:

I.  Znajomość środków językowych.

Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych.

II. Rozumienie wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste, krótkie wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

III. Tworzenie wypowiedzi.

Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

IV. Reagowanie na wypowiedzi.

Uczeń uczestniczy w rozmowie i w typowych sytuacjach reaguje w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

V. Przetwarzanie wypowiedzi.

Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Należy pamiętać że podstawa programowa, w ujęciu szczegółowym poniżej, jest zbliżona na obu poziomach. Zasadniczą jednak róznicą jest moment startu zdobywania umiejętności językowych. Dlatego egzamin gimnazjalny jest podzielony na dwie częsci w tym bloku - podstawowy i rozszerzony, dla każdego z nich przewidziano  po 60 min.

Treści nauczania – wymagania szczegółowe, czyli umiejętności jakie uczeń powinien posiadać kończąc edukację na III etapie:

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematów:

 1. człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania);
 2. dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia);
 3. szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły);
 4. praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce pracy);
 5. życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);
 6. żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne);
 7. zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzy s ta nie z usług, reklama);
 8. podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, hotel, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie);
 9. kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media);
 10. sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wy czy nowy);
 11. zdrowie (np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, uzależnienia);
 12. nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne);
 13. świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe);
 14. życie społeczne (np. konflikty i problemy społeczne, przestępczość);
 15. elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu między kulturowego oraz tematyki integracji europejskiej.

2. Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:

 1. reaguje na polecenia;
 2. określa główną myśl tekstu;
 3. znajduje w tekście określone informacje;
 4. określa intencję nadawcy/autora tekstu;
 5. określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników);
 6. rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne):

 1. określa główną myśl tekstu;
 2. określa główną myśl poszczególnych części tekstu;
 3. znajduje w tekście określone informacje;
 4. określa intencje nadawcy/autora tekstu;
 5. określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu);
 6. rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu;
 7. rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi.

4. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne:

 1. opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności;
 2. opowiada o wydarzeniach życia codziennego;
 3. przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
 4. relacjonuje wydarzenia z przeszłości;
 5. wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia;
 6. przedstawia opinie innych osób;
 7. przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;
 8. opisuje doświadczenia swoje i innych osób;
 9. stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji.

5. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. notatka, ogłoszenie, zaproszenie, pozdrowienia, życzenia, wiadomość, ankieta, pocztówka, e-mail, opis, krótki list prywatny):

 1. opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności;
 2. opisuje wydarzenia życia codziennego;
 3. przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
 4. relacjonuje wydarzenia z przeszłości;
 5. wyraża i uzasadnia swoje poglądy, uczucia;
 6. przedstawia opinie innych osób;
 7. opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość;
 8. opisuje doświadczenia swoje i innych osób;
 9. stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji.

6. Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach:

 1. nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, wita się i żegna, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmów cy i innych osób);
 2. rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę;
 3. stosuje formy grzecznościowe;
 4. uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;
 5. prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego (np. wymiana zakupionego towaru);
 6. proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie; wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, preferencje i życzenia innych, zgadza się, sprzeciwia się;
 7. prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
 8. wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie);
 9. wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie);
 10. prosi o radę i udziela rady;
 11. wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby;
 12. wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny;
 13. prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie (sprecyzowanie) tego, co powiedział rozmówca.

7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. e-mail, wiadomość, pocztówka, krótki list prywatny) w typowych sytuacjach:

 1. nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób);
 2. uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz);
 3. prowadzi proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego (np. uzgadnianie formy spędzania czasu);
 4. proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie;
 5. prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
 6. wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, preferencje i życzenia innych, zgadza się, sprzeciwia się;
 7. wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie);
 8. prosi o radę i udziela rady;
 9. wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby;
 10. wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny.

8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:

 1. przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, ma pach, symbolach, piktogramach), audio-wizualnych (np. filmach, reklamach) oraz tekstach obcojęzycznych;
 2. przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku obcym;
 3. przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim.

9. Uczeń dokonuje samooceny

(np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, prowadzenie notatek, zapamiętywanie nowych wyrazów, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym).

10. Uczeń współdziała w grupie, np. w lekcyjnych i pozalekcyjnych językowych pracach projektowych.
11. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym (np. z encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi) również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
12. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne

(np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) i strategie kompensacyjne (np. zastąpienie innym wyrazem, opis, środki niewerbalne) w przypadku, gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu.

13. Uczeń posiada świadomość językową (np. podobieństw i różnic między językami).