Dział VII Postanowienia końcowe

§ 100

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie lub regulaminie korzystania z portali regionalnych, stosuje się:

  1. w zakresie działalności oświatowej Placówki ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2703);

  2. w zakresie czynności cywilnoprawnych ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

  3. ewentualne sprawy sporne pomiędzy Placówką a Uczniem, po wyczerpaniu się możliwości polubownego ich rozwiązania, będzie rozstrzygać właściwy miejscowo sąd.

§ 101

Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, zatwierdzonej przez Organ Prowadzący Placówkę.

 

§ 102

Statut wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.