Dział I Postanowienia ogólne

I.1 Podstawa prawna nadania statutu

§ 1

Niniejszy statut został opracowany na podstawie:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2703).

 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
  (Dz. U. z 2003 r Nr 6, poz. 69).

 3. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tj Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 153 ze zm.).

 4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 622).

 5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

 

I. 2. Nazwa, oznaczenie i cel Placówki

§2

Na podstawie art. 2 pkt. 3a w związku art. 82 ust. 1 i art. 84 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o systemie oświaty, placówka sklasyfikowana jest jako:

Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

§3

Nazwa Placówki:

Line Progress Grzegorz Malinowski, zwana dalej Placówką.

§4

Podstawowym celem Placówki jest prowadzenie zajęć dydaktycznych umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy w formach pozaszkolnych:

 1. kursów kompetencji ogólnych

 2. kursów umiejętności zawodowych

 3. kursów dokształcających

 4. szkoleniach

 5. warsztatów i seminariów szkoleniowych

§ 5

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w formach pozaszkolnych mogą być organizowane w postaci:

 1. Zajęć stacjonarnych – w systemie stacjonarnym jednostkowym lub ciągłym

 2. Zajęć online – wykorzystujących całkowicie w procesie dydaktycznym metody i techniki kształcenia na odległość.

 3. Zajęć online (hybrydowych) – wykorzystujące w procesie dydaktycznym metody i techniki kształcenia na odległość połączonych metodycznie z zajęciami stacjonarnymi jednostkowymi lub ciągłymi.

 

I.3 Organy Placówki

§ 6

Organem założycielskim i prowadzącym Placówkę, jest firma Line Progress Grzegorz Malinowski, wpisana do CEIDG pod numerem 84819 oraz zarejestrowana pod numerem REGON 200297755, NIP 566 – 180 – 44 – 42 jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.

§ 7

Kierowanie bieżącą działalnością Placówki powierza się Dyrektorowi, na mocy decyzji organu prowadzącego. Dyrektor Placówki powinien spełniać niniejsze warunki:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie;

 2. wiedza i doświadczenie w zakresie funkcjonowania systemu oświaty;

 3. doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych co najmniej 2 lata;

 4. nieposzlakowana opinia;

 5. nie będący karany za przestępstwo popełnione umyślnie;

 6. wiedza i doświadczenie w zakresie powadzenia działań marketingowych.

§ 8

Do wyłącznej kompetencji Dyrektora Placówki, należy:

 1. zawieranie i rozwiązywanie umów z uczniami;

 2. zawieranie umów i ich rozwiązywanie ze wszystkimi pracownikami dydaktycznymi;

 3. zatwierdzanie planów dydaktycznych, dokumentacji programowej oraz materiałów szkoleniowych;

 4. zapewnienie bazy lokalowej oraz kadry dydaktycznej;

 5. dbanie o przestrzeganie zasad BHP i ppoż;

 6. sprawdzanie realizacji założeń programowych przez kadrę nauczycielską;

 7. ogłaszanie naboru na stanowisko nauczyciela i pracowników administracji;

 8. podejmowanie decyzji w zakresie funkcjonowania i prowadzenia Placówki, w tym reprezentacji na zewnątrz;

 9. sprawowanie wewnętrznego nadzoru organizacyjnego;

 10. planowanie i zatwierdzanie planów zajęć dydaktycznych;

 11. dbałość i nadzór nad wszystkimi pracownikami w zakresie stosunku pracy;

 12. ochrona i nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych pracowników, uczniów oraz firm kooperujących;

 13. inne bieżące czynności służące promowaniu działalności Placówki oraz dbałość o zewnętrzny wizerunek;

§ 9

W razie braku wytycznych co do kompetencji działania w określonej sprawie przyjmuje się, że leżą one po stronie Dyrektora Placówki.

§ 10

Dyrektor Placówki może powołać zastępcę lub delegować wybranego pracownika do pełnienia określonych w powołaniu funkcji w razie jego nieobecności. W przypadku powierzenia wykonywania funkcji dyrektora – pracownikowi, Dyrektor określa zakres jego umocowania.

§ 11

Jeżeli zobowiązania wobec osób trzecich powzięte przez osobę pełniącą funkcję dyrektora przekraczając zakres jego umocowania są nieważne.

§ 12

Dyrektor może powołać:

 1. Radę Programową składającą się z co najmniej 3 pracowników dydaktycznych, celem opracowania nowych usług szkoleniowych lub realizacji działań i podnoszenia jakości świadczonych usług;

 2. Rada Programowa opracowuje programy dydaktyczne, czas trwania kursu, wymagania w zakresie kursantów, system oceniania ewaluacji postępów dydaktycznych;

 3. Rada Programowa zatwierdza programy dydaktyczne opracowane i wniesione przez nauczycieli.

 4. Dyrektor wyznacza osobę odpowiedzialną za badanie ewaluacji zdobywanej wiedzy i realizacji programów opracowanych przez Radę Programową.

 5. Komisję egzaminacyjną – jeżeli program dydaktyczny kursu, szkolenia lub innych form dydaktycznych wymaga przeprowadzenia egzaminu lub zaliczenia końcowego.

§ 13

Nadzór pedagogiczny sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.

 

I.4 Definicje i oznaczenia występujące w statucie

§ 14

Definicje:

 1. Centralny System Teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), będący własnością założyciela Placówki, zwany dalej CST.

 2. Portal regionalny – to udostępniony do publicznej wiadomości, pod wskazanym adresem https://, zasób CST, ukazujący działalność dydaktyczną Placówki.

 3. Aplikacja Symbiont – to wyodrębnione części CST,służące do prowadzenia kształcenia na odległość.

 4. Aplikacje społecznościowe – wyodrębnione części CST, służące komunikacji pomiędzy uczniami Placówki i użytkowników zarejestrowanymi, w tym wymianie materiałów dydaktycznych i dostępnie do biblioteki elektronicznej Placówki;

 5. Użytkownik - to osoba fizyczna, osoba reprezentująca osobę prawną lub jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, która korzysta z udostępnionych do publicznej wiadomości zasobów CST.

 6. Użytkownik zarejestrowany – to osoba fizyczna, osoba reprezentująca osobę prawną lub jednostkę nie posiadającą osobowości prawnej, która jest nauczycielem, uczniem lub pracownikiem administracji Placówki.

 7. Uczeń – osoba fizyczna, osoba reprezentująca osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która zawarła umowę w zakresie świadczenia określonej usługi dydaktycznej.

 8. Aplikacja Moje Konto – to spersonalizowana aplikacja, przypisana dla każdego ucznia korzystającego z usług dydaktycznych Placówki, służąca do:

  1. komunikacji Placówki z uczniem;

  2. przekazywania uczniowi informacji związanych z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi, w tym harmonogramu zajęć;

  3. przekazywania faktur rozliczeniowych za zrealizowane zajęcia dydaktyczne lub/i inne usługi świadczone w ramach Placówki;

  4. udostępnienia spersonalizowanego programu dydaktycznego i dostępu do aplikacji Symbiont;

  5. udostępnienia aplikacji społecznościowych przeznaczonych dla uczniów Placówki i użytkowników zarejestrowanych.