Dział IV. Pracownicy Placówki

§ 63

Nauczyciel – to osoba zatrudniona na stanowisku nauczyciela, lektora, wykładowcy, trenera.

§ 64

Nauczycielem zatrudnionym w Placówce może być osoba, spełniająca warunki:

 1. posiada wykształcenie wyższe przedmiotowe;

 2. przygotowanie pedagogiczne do nauczania danego przedmiotu;

 3. nieposzlakowaną opinię;

 4. nie będąca karana za przestępstwo popełnione umyślnie;

 5. doświadczenie zawodowe lub praktykę jako nauczyciel.

Dyrektor Placówki może zatrudnić osobę nie spełniającą wymagań określonych w punktach 2 i 5, jeżeli jej wiedza specjalistyczna, umiejętności lub doświadczenie zawodowe odpowiadają specyfice danego kursu lub/i szkolenia.

§ 65

Nauczyciel może być zatrudniony w Placówce na podstawie umowy o pracę lub umowę cywilnoprawną. Decyzja w zakresie formy nawiązania stosunku pracy leży w kompetencjach Dyrektora Placówki.

§ 66

Nauczyciel jest obowiązany:

 1. przestrzegać zasad BHP i ppoż., na stanowisku pracy oraz innych postanowień zawartych w stosunku pracy;

 2. podpisywać listę obecności oraz przestrzegać zasad wynikających z Kodeksu Pracy, niezależnie od rodzaju stosunku pracy;

 3. zachować tajemnicę w stosunku osób trzecich w zakresie danych osobowych uczniów i wewnętrznych stosunków współpracy;

 4. przekazywać Uczniom niezbędnych materiałów dydaktycznych w celu realizacji programu dydaktycznego;

 5. jeżeli nauczyciel przygotowuje autorskie programy dydaktyczne lub/i materiały dydaktyczne jest odpowiedzialny za naruszenie praw autorskich lub praw pokrewnych osób trzecich;

 6. uzupełniać i prowadzić dokumentację kursów lub szkoleń wedle wytycznych Dyrektora Placówki.

§ 67

Nauczyciel może samodzielnie lub wspólnie z innymi nauczycielami złożyć wniosek do Dyrektora Placówki w zakresie:

 1. wprowadzenia innowacji pedagogicznej rozumianej jako nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy Placówki;

 2. wprowadzenia eksperymentu pedagogicznego rozumianego jako zespół działań służących podnoszeniu skuteczności kształcenia, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, prowadzone pod opieką jednostki naukowej;

 3. wprowadzenia nowych kursów, szkoleń lub innych usług dydaktycznych służących dopasowaniu oferty Placówki do potrzeb rynku pracy.

§ 68

Wnioski, o których mowa w § 67, Dyrektor może skierować do konsultacji z radą programową.

§ 69

Dyrektor Placówki po rozpoznaniu wniosku o którym mowa w § 67:

 1. w przypadku innowacji pedagogicznej mieszczącej się w strukturze organizacyjnej i finansowej Placówki może podjąć decyzję wiążącą dla uruchomienia innowacji;

 2. w przypadku innowacji pedagogicznej wykraczającej poza strukturę organizacyjną Placówki lub wymagający dodatkowego finansowania, kieruje wniosek wraz z opinią uwzględniającą konsultacje z radą programową do organu prowadzącego;

 3. w przypadku eksperymentu dydaktycznego, przekazuje wniosek wraz z opinią uwzględniającą konsultacje z rada programową Placówki do organu prowadzącego.

 

§ 70

Organ prowadzący podejmuje decyzję odmowną w zakresie wniosku, o którym mowa w § 67, jeżeli:

 1. występują braki formalne, we wniosku;

 2. koszta realizacji eksperymentu lub innowacji przewyższają możliwości organu prowadzącego;

 3. koszta realizacji eksperymentu lub innowacji są niewspółmierne do spodziewanych efektów;

 4. wniosek narusza podstawowe zasady funkcjonowania Placówki i jego cele statutowe.

 

§ 71

Dyrektor Placówki po zaciągnięciu opinii Organu Prowadzącego może zatrudnić pracowników niedydaktycznych, na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, powierzając im obowiązki administracyjno-techniczne.

§ 72

Pracownicy administracyjno-techniczni są obowiązani:

 1. przestrzegać zasad BHP i ppoż., na stanowisku pracy oraz innych postanowień zawartych w stosunku pracy;

 2. podpisywać listę obecności oraz przestrzegać zasad wynikających z Kodeksu Pracy, niezależnie od rodzaju stosunku pracy;

 3. zachować tajemnicę w stosunku osób trzecich w zakresie danych osobowych uczniów i wewnętrznych stosunków współpracy.