Regulamin sanitarny
Zajęć pozaszkolnych w okresie letnim


 1. Zajęcia będą organizowane w grupach maksymalnie 6 osobowych. 
 2. Przed wejściem na teren Placówki uczeń musi zdezynfekować dłonie, pozostawić odzienie wierzchnie (kurtkę, płaszczyk, bluzę, ect.) w sali przeznaczonej jako szatnia.
 3. W przypadku uczniów niepełnoletnich Rodzice:
 4. mogą odprowadzić i odebrać ucznia wyłącznie z sali przeznaczonej jako szatnia, w ustalonych godzinach;
 5. rodzice i inne osoby trzecie nie mogą przebywać w salach dydaktycznych, bez zezwolenia Dyrektora i dezynfekcji rąk. 
 6. Rodzic lub uczeń pełnoletni oświadcza, że jest zdrowy, nie występują u niego żadne niepokojące objawy chorobowe. Ponadto nie miało świadomego kontaktu: 
  • z osobą chorą na koronawirusa
  • z osobą będącą w izolacji
  • z osobą przebywającą na kwarantannie. 
 7. Rodzic ucznia lub uczeń pełnoletni oświadcza, że jest świadomy istnienia licznych czynników ryzyka groźnych zarażeniem się COVID-19, w trakcie zajęć stacjonarnych oraz wyraża zgodę na uczestnictwo w nich na własną odpowiedzialność. 
 8. Z zajęć dydaktycznych mogą korzystać tylko uczniowie zdrowi, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2 ○C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).
 9. Rodzic lub uczeń pełnoletni oświadcza, że wyraża zgodę na pomiar temperatury przed wejściem na teren placówki. 
 10. Rodzic zobowiązuje się do niezwłocznego odebrania ucznia w przypadku wystąpienia objawów choroby. Uczeń pełnoletni ma obowiązek wskazać osobę kontaktową (rodzica, opiekuna, partnera), którego należy powiadomić o zaistniałych okolicznościach. 
 11. Rodzic lub uczeń pełnoletni w czasie trwania zajęć pozaszkolnych oraz 14 dni po ich ustaniu, zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania informacji o wystąpieniu choroby. 
 12. Placówka zastrzega prawo niezwłocznego rozwiązania umowy w przypadku wystąpienia u danego ucznia objawów choroby. 
 13. Uczeń na korytarzu lub innych częściach wspólnych budynku, jest zobowiązany do zachowania należytej ostrożności, w tym odpowiedniego dystansu, założenia maseczki lub/i przyłbicy ochronnej. 
 14. W czasie zajęć dydaktycznych uczeń:
  • może zdjąć maseczkę lub/i przyłbice ochronną. 
  • unika bezpośredniego kontaktu z innym uczniem lub nauczycielem. 

Zarządzenie przestrzegania powyższych zasad obowiązuje od dnia 6.07.2020 do odwołania pandemii.