Karta informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych Ucznia

§ 1

Informujemy, że na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. L 119 z 4.5.2016 dane osobowe uczniów są przekształcane w celach: organizacji i prowadzenia zajęć dydaktycznych wynikających bezpośrednio z umowy pomiędzy stronami, księgowych, archiwizacyjnych.

 

§ 2

Administratorem danych osobowych jest Line Progress Grzegorz Malinowski, 15-062 Białystok, ul. Warszawska 43 lok 206, NIP 566 - 180 - 44 - 42.

 

§ 3

Podmiotem przetwarzającym w zakresie księgowym jest Biuro Rachunkowe Anna Hossa, ul. Władysława Wysockiego 2, 15-001 Białystok, NIP 542 – 173 – 69 – 50.

Podmiotem przetwarzającym w zakresie prawnym, w razie sporu pomiędzy stronami umowy, jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Łukasz Zdrodowski ul. Mystkowska 28b, 18-200 Wysokie Mazowieckie.

 

§ 4

Cel archiwizacyjny jest rozumiany jako oznaczenie umowy wraz z dokumentami księgowymi, jako archiwalna bez dalszego przetwarzania danych osobowych, w myśl art. 4 pkt. 3 Rozporządzenia, przez okres 5 lat w znaczeniu księgowym.

 

§ 5

  1. Dane osobowe zostają usunięte z systemu teleinformatycznego bezpośrednio po zakończeniu umowy i przyjęcia ostatniej wymaganej wpłaty.

  2. Po upływie okresu o którym mowa w § 4 umowa wraz dokumentami księgowymi zostają trwale usunięte.

 

§ 6

Administrator może udostępnić dane osobowe ucznia na pisemne żądanie podmiotów publicznych w ramach toczonego postępowania.

§ 7

Uczeń ma prawo żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Wszystkie kwestie wynikające z przysługujących praw w zakresie ochrony danych osobowych, Uczeń zgłasza drogą elektroniczną na adres lp.bialystok.pl@gmail.com wraz z podaniem podstawowych danych osobowych umożliwiających identyfikację ucznia.