V. System informatyczny

V.1 Struktura zasobów systemu informatycznego Placówki

§ 73

Centralny System Teleinformatyczny oraz zasoby w nim zawarte są wyłączną własnością Organu Prowadzącego Placówkę, oraz podlegają ochronie prawnej.

§ 74

Aplikacje kształcenia na odległość, aplikacje społecznościowe oraz towarzyszące rozwiązania technologiczne i metodyczne są własnością Organu Prowadzącego Placówkę, oraz podlegają ochronie prawnej.

§ 75

Materiał dydaktyczny opublikowany za pomocą aplikacji kształcenia na odległość w formie online jest własnością Organu Prowadzącego Placówkę oraz podlega ochronie prawnej.

§ 76

Usługi kształcenia na odległość oferowane w formie aplikacji online wykorzystują znaki graficzne, będące własnością Organu Prowadzącego Placówkę.

 

V.2 Portal regionalny

§ 77

Portal regionalny to udostępniony do publicznej wiadomości, pod adresem https://lp.bialystok.pl, zasób CST, ukazujący działalność dydaktyczną Placówki, w zakresie:

 1. kursów i szkoleń oferowanych przez Placówkę;

 2. programów dydaktycznych realizowanych w ramach kursów i szkoleń;

 3. bieżących ogłoszeń w zakresie prowadzonych przez Placówkę kursów lub szkoleń;

 4. zasad organizacyjnych, w tym zasad zapisania się i rozwiązania umowy;

 5. płatności za zajęcia lub usługi dydaktyczne świadczone na odległość;

 6. dostępu do aplikacji Moje konto;

 7. dostępu do aplikacji Symbiont;

 8. dostępu do aplikacji Społeczność;

 9. dostępu do aplikacji Biblioteka;

 10. dostępu do innych aplikacji elektronicznych jeżeli na mocy decyzji Organu Prowadzącego zostaną przekazane do publicznej wiadomości.

§ 78

Dyrektor Placówki lub osoba przez niego upoważniona może za pośrednictwem portalu regionalnego ogłaszać:

 1. nabór na oferowane kursy i szkolenia;

 2. nabór na stanowiska pracy dydaktyczne i stanowiska administracyjno-techniczne;

 3. konkursy dydaktyczne skierowane do uczniów Placówki jak również konkursów dydaktycznych otwartych.

§ 79

Moje konto to aplikacja zdefiniowana w § 14 pkt. 8, utworzona automatycznie wraz z zawarciem umowy kursu lub/i szkolenia z Dyrektorem Placówki, w tym również za pośrednictwem systemu aplikacji kształcenia na odległość w momencie potwierdzenia zawarcia umowy.

§ 80

Moje konto dla użytkowników nie będących uczniami to aplikacja utworzona automatycznie wraz  zawarciem umowy z Dyrektorem Placówki.

§ 81

Moje konto dla użytkowników nie będących uczniami umożliwia dostęp do aplikacji otwartych, chyba że Dyrektor lub Organ Prowadzący zdecyduje inaczej.

 

V.3Aplikacja edukacji online Symbiont

§ 82

Aplikacja to wyodrębnione i współpracujące ze sobą części CST,służące do prowadzenia kształcenia na odległość.

§ 83

Aplikacja ma unikalne oznaczenie graficzne, które jest własnością Organu Prowadzącego Placówkę.

§ 84

Organ Prowadzący Placówkę może umieścić dostęp do aplikacji kształcenia na odległość na innych kanałach dystrybucji niż portal regionalny, o którym mowa § 77.

 

V.4 Ochrona danych osobowych

§ 85

Dane osobowe wprowadzone do systemu informatycznego są chronione poprzez:

 1. system szyfrowania połączenia z systemem;

 2. uprawnieniom nadanym przez właściciela firmy Line Progress Grzegorz Malinowski oraz potwierdzone przez administratora systemu;

 3. ściśle określonym procedurom wewnętrznym oraz regulaminów korzystania z portali regionalnych.

§ 86

Dane osobowe uczniów są gromadzone i przechowywane w celu

 1. utworzenia indywidualnego konta – aplikacji Moje konto;

 2. świadczenia usługi dydaktycznych niezależnie od formy ich świadczenia;

 3. wewnętrznych statystyk, analiz i działań marketingowych;

 4. rozliczeń za świadczone usługi edukacyjne oraz inne usługi świadczone w ramach Placówki;

§ 87

Aplikacja Moje Konto oraz dane osobowe w nim zawarte mogą być udostępnione pracownikom firmy w celach rozliczeniowych, informatycznych, dydaktycznych i marketingowych.

§ 88

Każdy użytkownik zarejestrowany w aplikacji Moje konto, ma prawo poprawy swoich danych osobowych, bezpośrednio po zalogowaniu do swojego konta, korzystając z funkcjonalności „mój profil”.

§ 89

Dane osobowe zarejestrowanego Użytkownika mogą być udostępnione na pisemne żądanie organów publicznych.

§ 90

Firma Line Progress Grzegorz Malinowski zobowiązuje się do należytej ochrony danych osobowych osób zarejestrowanych w systemie. Zwłaszcza w zakresie nieuprawnionego dostępu osób trzecich.

§ 91

Dostęp do kont użytkowników oraz ich danych osobowych, jest możliwy tylko i wyłącznie w trybie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, uwzględniających ochronę danych osobowych i systemów informatycznych firmy Line Progress Grzegorz Malinowski.

§ 92

Wyłączenie aktywności konta użytkownika następuje niezwłocznie po ukończeniu kursu lub szkolenia i ostatecznym rozliczeniu za świadczone usługi edukacyjne w tym za usługi dodatkowe.

§ 93

W przypadku, gdy świadczenie usług zostanie zakończone w myśl niniejszego regulaminu, historia korzystania z konta Ucznia wraz ze wszystkimi danymi jest archiwizowana w celach księgowych, statystycznych i marketingowych.

§ 94

Po wygaśnięciu aktywności konta użytkownika, Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych na żądanie przekazane drogą elektroniczną, na adres: lineprogress@gmail.com.

 

V.5 Wymogi techniczne dotyczące korzystania z systemu edukacji online

 

§ 95

Do poprawnego działania portalu regionalnego, w tym wszystkich aplikacji, potrzebny jest:

 1. procesor 1 GHz, pamięć 512 MB, system operacyjny Windows, Linux, UNIX lub Mac OSX z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Adobe Acrobat Reader oraz języka JavaScript;

 2. zastosowanie jednej z przeglądarek tj. Google Chrome 31, Firefox 26, Opera 18, Microsoft Internet Explorer +, Safari 7 lub nowszych z włączoną obsługą plików cookie;

 3. stabilne łącze o minimalnej przepustowości 640KB/s (5M);

 4. strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1280x800.

 

V.6 Reklamacje, wnioski uczniów lub użytkowników

§ 96

Uczniom przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących świadczenia usług dydaktycznych, z zastrzeżeniem § 97.

 1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji przez Placówkę lub podmiot przez niego upoważniony zwraca się do składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 2. Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres lp.bialystok.pl@gmail.com lub poprzez formularz dostępny w aplikacji Moje konto.

 3. Jeżeli Uczeń, przekazuje reklamację drogą mailową, konieczne jest podanie imienia, nazwiska oraz PESEL-u, w celu weryfikacji zakresu świadczonych usług.

 4. Reklamacja Ucznia rozpatrywana jest w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Użytkownikowi drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres.

 5. Jeżeli Uczeń składając reklamacje nie wskaże wymaganych danych o których mowa w pkt. 3, reklamacja pozostaje bez rozpoznania.

§ 97

Użytkownicy mogą skorzystać z pomocy technicznej w przypadku wystąpienia problemów z dokonaniem rejestracji, odtwarzaniem lekcji dydaktycznych lub/i innych problemów o charakterze technicznym.

§ 97a

Wszelkie zapytania o których mowa w § 97 użytkownicy mogą zgłaszać za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie portalu regionalnego lub drogą mailową na adreslp.bialystok.pl@gmail.com