PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI
IV etap edukacyjny
ZAKRES ROZSZERZONY

III. Tworzenie wypowiedzi.

1. Mówienie i pisanie. Uczeń spełnia wymagania określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

  1. tworzy wypowiedzi ze świadomością ich funkcji sprawczej;
  2. ocenia własną kompetencję językową (poprawność gramatyczną i słownikową) oraz kompetencję komunikacyjną
    (stosowność i skuteczność wypowiadania się).

2. Świadomość językowa. Uczeń:

  1. operuje słownictwem z określonych kręgów tematycznych (na tym etapie rozwijanym i koncentrującym się przede wszystkim wokół tematów: Polska, Europa, świat – współczesność i przeszłość;  kultura, cywilizacja, polityka).