III. Uczniowie Placówki

III.1 Zasady przyjmowania uczniów

§ 39

Podstawą świadczenia usług edukacyjnych przez Placówkę jest umowa zawarta:

 1. w przypadku kursów stacjonarnych ciągłych lub jednostkowych, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w siedzibie Placówki;

 2. w przypadku kursów online świadczonych wyłącznie w formie elektronicznej poprzez zawarcie umowy z Dyrektorem Placówki i akceptacji warunków umownych w formie elektronicznego świadczenia usług edukacyjnych na odległość.

§ 40

Jeżeli Uczeń zawierający umowę jest niepełnoletni, dla ważności umowy jest wymagany podpis rodzica lub opiekuna prawnego wraz z podaniem dokumentu tożsamości.

Podpisanie umowy przez rodzica lub opiekuna prawnego jest rozumiane jako wyrażenie zgody na uczestnictwo ucznia na zajęciach organizowanych przez Placówkę.

§ 41

Jeżeli Uczeń niepełnoletni zawiera umowę w zakresie kształcenia na odległość, przepis § 40 stosuje się odpowiednio.

§ 42

Jeżeli Uczeń pełnoletni zawiera umowę poprzez formularz zamówienia kształcenia na odległość, wymagane jest podanie pełnych danych identyfikacyjnych i kontaktowych.

§ 43

Jeżeli szkolenie lub kurs organizowany przez Placówkę wymaga odrębnej dokumentacji wymaganej prawnie lub z ustaleń pomiędzy stronami, Uczeń lub osoba jego reprezentująca powinna przedstawić wszystkie niezbędne dane.

§ 44

Jeżeli specyfika danego kursu lub szkolenia umożliwia udostępnienie na żądanie ucznia dodatkowych usług dydaktycznych lub materiałów dydaktycznych, żądanie Ucznia uznawane jest za rozszerzenie zamówienia w ramach istniejącej umowy.

 

III. 2 Prawa ucznia

§ 45

Uczniowie Placówki mają prawo:

 1. przychodzenia na zajęcia dydaktyczne w przypadku zajęć stacjonarnych ciągłych lub jednostkowych;

 2. otrzymywania materiałów dydaktycznych, wedle specyfiki danego kursu;

 3. wnoszenia skarg i wniosków do Dyrektora Placówki;

 4. każdy uczeń ma prawo do poszanowania jego godności i praw osobistych

 5. rozwiązania umowy wedle przepisów niniejszego statutu.

 6. zgłoszenia samodzielnie lub z grupą innych Uczniów wniosku do Dyrektora o zorganizowanie dodatkowych zajęć lub innych usług dydaktycznych;

 7. informowania Dyrektora o problemach bieżących występujących w procesie uczestnictwa na zajęciach.

§ 46

Uczeń ma prawo do korzystania z udostępnionych zasobów portalu regionalnego zgodnie z jego przeznaczeniem w tym:

 1. aplikacji moje konto, w tym dostęp do wygenerowanej umowy w formie pliku .pdf

 2. aplikacji biblioteka

 3. aplikacji społeczność

 4. aplikacji Symbiont

 5. treści na podstronach o charakterze ogólnym

 6. zabezpieczenia i poszanowania danych osobowych

 

III.3 Obowiązki ucznia

§ 47

Uczeń zobowiązuje się:

 1. uiszczać opłaty nie przekraczając terminów płatności umieszczonych na otrzymanej drogą elektroniczną fakturze;

 2. nie udostępniać hasła i loginu do swojego konta;

 3. przestrzegania zasad BHP i ppoż na zajęciach dydaktycznych stacjonarnych

 4. przestrzegania ustalonego harmonogramu zajęć stacjonarnych;

 5. w przypadku zajęć indywidualnych uczeń ma obowiązek co najmniej 4 godziny przed zajęciami poinformować Dyrektora lub sekretariat Placówki o swojej nieobecności;

 6. w przypadku odwołania zajęć grupowych, grupa lub jej przedstawiciel ma obowiązek przekazać informację co najmniej 4 godziny przed ich rozpoczęciem do Dyrektora lub sekretariatu Placówki;

 7. korzystać z portalu regionalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Statutu i regulaminu portalu regionalnego, w tym, zwłaszcza:

  1. niezamieszczania treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie, itp.);

  2. niezamieszczania treści wulgarnych lub zawierających wulgaryzmy;

  3. niezamieszczania treści powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami;

  4. niezamieszczania treści propagujących używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających, propagujących nadmierne spożywanie alkoholu, zawierających linki stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje lub zawierające dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

  5. nierozpowszechniania treści pornograficznych;

  6. nieuprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej chyba że wynika to z odrębnych umów zawartych z Placówką;

  7. nieuprawnione jest dokonywanie jakichkolwiek testów penetracyjnych i testów bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego Placówki i firmy Line Progress Grzegorz Malinowski;

  8. kopiowania i rozpowszechniania udostępnionych zasobów Centralnego Systemu Teleinformatycznego, we wszystkich polach eksploatacji;

 

§ 48

Każdy użytkownik udostępnionych zasobów CST zobowiązuje się nie naruszać w szczególności autorskich praw majątkowych ani dóbr osób trzecich.

§ 49

Każdy użytkownik zasobów CST ponosi wyłączna odpowiedzialność za treść zamieszczoną przez siebie w profilu ucznia, forach, panelach dyskusyjnych lub innych aplikacjach, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenia praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

 

III. 4 Odstąpienie od umowy

§ 50

Uczeń ma możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia z zastrzeżeniem § 51.

§ 51

Jeżeli zajęcia dydaktyczne stacjonarne, w tym korzystające z metod i technik kształcenia na odległość lub zajęcia online zostały rozpoczęte na żądanie lub zgodą Ucznia termin z § 50 traci moc obowiązującą.

§ 52

Uczeń może odstąpić od umowy poprzez przekazanie w formie elektronicznej (mailowo) lub na piśmie oświadczenia woli z podaniem danych kontaktowych oraz rodzajem umowy.

 

III. 5Rozwiązanie umowy

§ 53

Uczeń może rozwiązać umowę w każdym momencie trwania stosunku umownego.

§ 54

Rozwiązanie umowy następuje na skutek złożenia oświadczenia woli w formie elektronicznej (mailowo) lub na piśmie.

§ 55

Uczeń może skorzystać z formularza elektronicznego dostępnego na stronie portalu regionalnego.

 

§ 56

Oświadczenie woli, o którym mowa w § 53 – 55, powinno być opatrzone w dane kontaktowe, pełne imię i nazwisko, informacje o rodzaju kursu.

 1. Jeżeli oświadczenie zostało złożone mailowo lub poprzez formularz na konto mailowe ucznia zostanie przesłany również link potwierdzający dokonaną czynność.

 2. Jeżeli oświadczenie zostało sporządzone na piśmie powinno zawierać czytelny podpis osoby składającej niniejsze oświadczenie.

§ 57

Rozwiązanie umowy następuje:

 1. z dniem przyjęcia oświadczenia woli w siedzibie firmy (złożenie na piśmie)

 2. z dniem otrzymania potwierdzenia czynności w myśl § 56 pkt. 1

 3. rozwiązanie umowy nie umniejsza zobowiązań Ucznia za zrealizowane zajęcia w trybie stacjonarnym, stacjonarnym z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość lub wynikających z świadczenia usług dydaktycznych w formie online.

 

III. 6Skreślenie z listy uczniów

§ 58

Skreślenie z listy uczniów jest rozumiane jako rozwiązanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych ze strony Placówki.

§ 59

Skreślenie z listy uczniów leży w kompetencji Dyrektora Placówki, w razie:

 1. nie uiszczania przez Ucznia terminowo płatności za zrealizowane zajęcia w trybie stacjonarnym, stacjonarnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;

 2. nie uiszczania przez Ucznia terminowo płatności za transfer danych w przypadku usług edukacyjnych świadczonych online.

 3. jeżeli Uczeń uczestniczy w zajęciach dydaktycznych pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;

 4. jeżeli Uczeń używa lub/i rozpowszechnia narkotyki lub inne środki odurzające na terenie Placówki

 5. jeżeli Uczeń popełnia wykroczenia o charakterze chuligańskim lub przestępczym;

 6. jeżeli Uczeń używa przemocy wobec innych uczestników kursu lub prowadzących zajęcia.

§ 60

Uczeń ma prawo wniesienia żądania, do zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Żądanie powinno być przekazane w formie elektronicznej lub pisemnie wraz z umotywowaniem żądania. W przypadku złożenia żądania o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, umowa kursu lub i szkolenia wygasa w trybie niezwłocznym.

§ 61

Dyrektor Placówki może skreślić z listy Ucznia, który w ramach udostępnionych aplikacjach portalu regionalnego rozpowszechnia treści popierających radykalne postawy społeczne lub głoszące takie poglądy (wszelkiego rodzaju dyskryminację rasową, etniczną, religijną, wyznaniową, ze względu na płeć, itp.).

§ 62

Dyrektor Placówki może skreślić z listy Ucznia, który samodzielnie lub w porozumieniu z innymi osobami przeprowadza testy penetracyjne i/lub testy bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego.