Węgiel i jego związki z wodorem. Uczeń:

  1. wymienia naturalne źródła węglowodorów;
  2. definiuje pojęcia: węglowodory nasycone i nienasycone;
  3. tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów (na podstawie wzorów trzech kolejnych alkanów) i układa wzór sumaryczny alkanu o podanej liczbie atomów węgla; rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne alkanów;
  4. obserwuje i opisuje właściwości fizyczne i chemiczne (reakcje spalania) alkanów na przykładzie metanu i etanu;
  5. wyjaśnia zależność pomiędzy długością łańcucha węglowego a stanem skupienia alkanu;
  6. podaje wzory ogólne szeregów homologicznych alkenów i alkinów; podaje zasady tworzenia nazw alkenów i alkinów w oparciu o nazwy alkanów;
  7. opisuje właściwości (spalanie, przyłączanie bromu i wodoru) oraz zastosowania etenu i etynu;
  8. projektuje doświadczenie pozwalające odróżnić węglowodory nasycone od nienasyconych;
  9. zapisuje równanie reakcji polimeryzacji etenu; opisuje właściwości i zastosowania polietylenu.