Budowa i funkcjonowanie komórki. Uczeń:

 1. dokonuje obserwacji mikroskopowych komórki i rozpoznaje (pod mikroskopem, na schemacie, na zdjęciu lub po opisie) podstawowe elementy budowy komórki (błona komórkowa, cytoplazma, jądro, chloroplast, mitochondrium, wakuola, ściana komórkowa);
 2. przedstawia podstawowe funkcje poszczególnych elementów komórki;
 3. porównuje budowę komórki bakterii, roślin i zwierząt, wskazując cechy umożliwiające ich rozróżnienie.

Genetyka. Uczeń:

 1. przedstawia znaczenie biologiczne mitozy i mejozy, rozróżnia komórki haploidalne i diploidalne, opisuje budowę chromosomu (chromatydy, centromer), rozróżnia autosomy i chromosomy płci;
 2. przedstawia strukturę podwójnej helisy DNA i wykazuje jej rolę w przechowywaniu informacji genetycznej i powielaniu (replikacji) DNA;
 3. przedstawia sposób zapisywania i odczytywania informacji genetycznej (kolejność nukleotydów w DNA, kod genetyczny); wyjaśnia różnicę pomiędzy informacją genetyczną a kodem genetycznym;
 4. przedstawia zależność pomiędzy genem a cechą;
 5. przedstawia dziedziczenie cech jednogenowych, posługując się podstawowymi pojęciami genetyki (fenotyp, genotyp, gen, allel, homozygota, heterozygota, dominacja, recesywność);
 6. wyjaśnia dziedziczenie grup krwi człowieka (układ AB0, czynnik Rh);
 7. przedstawia dziedziczenie płci u człowieka i podaje przykłady cech człowieka sprzężonych z płcią (hemofilia, daltonizm);
 8. podaje ogólną definicję mutacji oraz wymienia przyczyny ich wystąpienia (mutacje spontaniczne i wywołane przez czynniki mutagenne); podaje przy kłady czynników mutagennych;
 9. rozróżnia mutacje genowe (punktowe) i chromosomowe oraz podaje przy kłady chorób człowieka warunkowanych takimi mutacjami (mukowiscydoza, zespół Downa).

 

Zobacz również:

Różnorodoność biologiczna, korepetycje biologia gimnazjum  Ekologia i ewolucja życia  Związki chemiczne w biologii  Komórka i genetyka  Człowiek i zdrowie