Systematyka – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji i przegląd różnorodności organizmów. Uczeń:

 1. uzasadnia potrzebę klasyfikowania organizmów i przedstawia zasady systemu klasyfikacji biologicznej (system jako sposób katalogowania organizmów, jednostki taksonomiczne, podwójne nazewnictwo);
 2. posługuje się prostym kluczem do oznaczania organizmów;
 3. wymienia cechy, którymi wirusy różnią się od organizmów zbudowanych z komórek;
 4. podaje znaczenie czynności życiowych organizmu (jednokomórkowego i wielokomórkowego): odżywiania, oddychania, wydalania, ruchu, reakcji na bodźce, rozmnażania, wzrostu i rozwoju;
 5. przedstawia podstawowe czynności życiowe organizmu jednokomórkowego na przykładzie wybranego protista samożywnego (np. eugleny) i cudzo żywnego (np. pantofelka);
 6. przedstawia miejsca występowania bakterii i protistów oraz ich znaczenie w przyrodzie i dla człowieka;
 7. wymienia cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmu do grzybów oraz identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela grzybów na podstawie obecności tych cech; wskazuje miejsca występowania grzybów (w tym grzybów porostowych);
 8. obserwuje okazy i porównuje cechy morfologiczne glonów i roślin lądowych (mchów, widłaków, skrzypów, paproci, nagozalążkowych i okryto zalążkowych), wymienia cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmu do wymienionych wyżej grup oraz identyfikuje nie znany organizm jako przedstawiciela jednej z nich na podstawie obecności tych cech;
 9. wymienia cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmu do parzydełkowców, płazińców, nicieni, pierścienic, stawonogów (skorupiaków, owadów i pajęczaków), mięczaków, ryb, płazów, gadów, ptaków, ssaków oraz identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela jednej z wymienionych grup na podstawie obecności tych cech;
 10. porównuje cechy morfologiczne, środowisko i tryb życia grup zwierząt wymienionych w pkt 9, w szczególności porównuje grupy kręgowców pod kątem pokrycia ciała, narządów wymiany gazowej, ciepłoty ciała, rozmnażania i rozwoju;
 11. przedstawia znaczenie poznanych grzybów, roślin i zwierząt w środowisku i dla człowieka.

Budowa i funkcjonowanie organizmu roślinnego na przykładzie rośliny okryto zalążkowej. Uczeń:

 1. wymienia czynności życiowe organizmu roślinnego;
 2. identyfikuje (np. na schemacie, fotografii, rysunku lub na podstawie opisu) i opisuje organy rośliny okrytonasiennej (korzeń, pęd, łodyga, liść, kwiat, owoc) oraz przedstawia ich funkcje;
 3. wskazuje cechy adaptacyjne w budowie tkanek roślinnych do pełnienia określonych funkcji (tkanka twórcza, okrywająca, miękiszowa, wzmacniająca, przewodząca);
 4. rozróżnia elementy budowy kwiatu (okwiat: działki kielicha i płatki korony oraz słupkowie, pręcikowie) i określa ich rolę w rozmnażaniu płciowym;
 5. przedstawia budowę nasienia (łupina nasienna, bielmo, zarodek) oraz opisuje wa run ki niezbędne do procesu kiełkowania (temperatura, woda, tlen);
 6. podaje przykłady różnych sposobów rozsiewania się nasion i przedstawia rolę owocu w tym procesie.

 

Zobacz również:

Różnorodoność biologiczna, korepetycje biologia gimnazjum  Ekologia i ewolucja życia  Związki chemiczne w biologii  Komórka i genetyka  Człowiek i zdrowie