Związki chemiczne budujące organizmy oraz pozyskiwanie i wykorzystanie energii. Uczeń:

  1. wymienia najważniejsze pierwiastki budujące ciała organizmów i wykazuje kluczową rolę węgla dla istnienia życia;
  2. przedstawia znaczenie wody dla funkcjonowania organizmów;
  3. wyróżnia podstawowe grupy związków chemicznych występujących w żywych organizmach (węglowodany, białka, tłuszcze, kwasy nukleinowe, witaminy, sole mineralne) oraz przedstawia ich funkcje;
  4. przedstawia fotosyntezę, oddychanie tlenowe oraz fermentację mlekową i alkoholową jako procesy dostarczające energii; wymienia substraty i produkty tych proce sów oraz określa warunki ich przebiegu;
  5. wymienia czynniki niezbędne do życia dla organizmów samożywnych i cudzo żywnych; ocenia, czy dany organizm jest samożywny czy cudzożywny.

 

Zobacz również:

Różnorodoność biologiczna, korepetycje biologia gimnazjum  Ekologia i ewolucja życia  Związki chemiczne w biologii  Komórka i genetyka  Człowiek i zdrowie