Kurs gimnazjalny obejmuje w tym zakresie poszerzenie wiedzy i umiejętności, po ukończeniu którego uczeń:

 1. porównuje (wymienia cechy wspólne i różnice) rozchodzenie się fal mechanicznych i elektromagnetycznych;
 2. wyjaśnia powstawanie obszarów cienia i półcienia za pomocą prostoliniowego rozchodzenia się światła w ośrodku jednorodnym;
 3. wyjaśnia powstawanie obrazu pozornego w zwierciadle płaskim, wykorzystując prawa odbicia; opisuje zjawisko rozproszenia światła przy odbiciu od powierz chni chropowatej;
 4. opisuje skupianie promieni w zwierciadle wklęsłym, posługując się pojęciami ogni ska i ogniskowej, rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez zwier ciadła wklęsłe;
 5. opisuje (jakościowo) bieg promieni przy przejściu światła z ośrodka rzadszego do ośrodka gęstszego optycznie i odwrotnie;
 6. opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpra szającą (biegnących równolegle do osi optycznej), posługując się pojęciami ogniska i ogni skowej;
 7. rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewki, rozróżnia obrazy rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone, pomniejszone;
 8. wyjaśnia pojęcia krótkowzroczności i dalekowzroczności oraz opisuje rolę socze wek w ich korygowaniu;
 9. opisuje zjawisko rozszczepienia światła za pomocą pryzmatu;
 10. opisuje światło białe jako mieszaninę barw, a światło lasera jako światło jedno barwne;
 11. podaje przybliżoną wartość prędkości światła w próżni; wskazuje prędkość światła jako maksymalną prędkość przepływu informacji;
 12. nazywa rodzaje fal elektromagnetycznych (radiowe, mikrofale, promieniowanie pod czerwone, światło widzialne, promieniowanie nadfioletowe i rentgenowskie) i podaje przykłady ich zastosowania.

 

Zobacz również:

Energia , korepetycje z fizyki Białystok  Właściwości materii, korepetycje z fizyki gimnazjum Białystok  Magnetyzm, korepetycje białystok fizyka  Wymagania przekrojowe fizyka, białystok, korepetycje

Ruch drgający i fale, fizyka kurs gimnazjalny Białystok  Elektryczność, fizyka korepetycje gimnazjum  Fale elektromagnetyczne i optyka